Közterületek elnevezéséről is döntöttek a testületi ülésen

Április 20-án és 21-én lesznek az óvodai beiratkozások, idén is támogatja az önkormányzat a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítványt, tovább folytatódik a közmunkaprogram Esztergomban – többek között erről döntöttek az esztergomi képviselő-testület február 20-i ülésén.

Április 20-án és 21-én lesznek az óvodai beiratkozások, idén is támogatja az önkormányzat a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítványt, tovább folytatódik a közmunkaprogram Esztergomban – többek között erről döntöttek az esztergomi képviselő-testület február 20-i ülésén.

A képviselők közül Tordainé Vida Katalin és Vargáné Drevenka Györgyi egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni az ülésen. A testület döntött a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló Közszolgáltatási Szerződésről, megalkották az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet. Elfogadták a Strigonium Zrt. között megkötendő ingatlankezelésre vonatkozó megbízási szerződést, valamint módosították az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendeletet, valamint Hernádi Ádám polgármester 2020. évi szabadság ütemtervét.

Tovább folytatódik a közfoglalkoztatási program Esztergomban

A képviselők döntöttek arról, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tovább folytatja a közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatás megvalósításához 35 főre vonatkozóan 18.863.538 forint önrészt (teljes igényelt támogatás: 18.863.538 forint) biztosít.

Április 20-21-én lehet jelentkezni az óvodákba

A képviselők az esztergomi óvodákkal egyeztetve döntöttek arról, hogy a 2020/2021. nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontját 2020. április 20-21., 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra közötti időpontban állapítják meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-jétől) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről a szülőt értesíti. Aki a gyermeke felvételi határozatával nem ért egyet, 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. A fellebbezésről az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt.

Ismét pályáztatják az Aprófalva Bölcsőde intézményvezetői státuszát

Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény élén álló vezető megbízása lejárt, a vezetői (bölcsődevezető) állás betöltésére pályázatot kellet meghirdetni. A korábbi kiírásra határidőig nem érkezett be pályázat, ezért az önkormányzat ismételten pályázatot írt ki az intézményvezetői státuszra, a pályázati határidő 2020. március 31. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg döntött az Aprófalva Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Szakmai Programjának módosításáról.

Új közterület elnevezések

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Jópásztor utcához rendelik az eddig kivett saját használatú út ( 18897/2 és 18897/4 hrsz) néven szereplő közterületet, valamint arról, hogy a Cziglényi rétként ismert közterület mellett elvezető utat Diósvölgyben Cziglényi utcaként vegyék nyilvántartásba.

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

A testület jóváhagyó döntésének értelmében virágüzlet nyílik a Kossuth Lajos utca 38/a. sz. alatti 28 m2 alapterületű üzlethelyiségben. A képviselők döntöttek arról, hogy 2020. február 27-én ingyenesen használatba adja a Gadányi termet a Komárom-Esztergom Megye Esztergom Járás Helyi Védelmi Bizottsága soron következő ülése céljára.

Döntés született továbbá arról, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Esztergomi Birkózó Egyesület önerő biztosítása mellett, pályázati forrásból felújítsa az önkormányzattól bérelt, Arany János Általános Iskola színháztermét. Esztergom Város Önkormányzata a felújításhoz forrást nem biztosít.

A testület elfogadta az Egészséges Testért – Egészséges Lélekért Egyesület (ETELE- Egyesület) kérelmét, meghosszabbította az egyesület Esztergom – Kertváros, Jósika utca 22. szám alatti kivett pince, garázs és vízügyi műtárgy megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését.

A képviselők döntöttek továbbá arról, hogy a Széchenyi tér használati díj mértéke az ingatlan hasznosításából származó éves bruttó bevétel 60%-a, de legalább 200.000, – Ft + Áfa. A Széchenyi tér hasznosítására az önkormányzat tulajdonában lévő Strigonium Zrt. jogosult.

Idén is támogatja az önkormányzat a Bogáncsot

Esztergom Város Önkormányzata és a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány 2016. december 23-án 5 éves időtartamra támogatási és feladatellátási szerződést kötöttek. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 22-én Támogatási szerződést kötött a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal a gyepmesteri telep éves üzemeltetésére és a gyepmesteri feladat ellátására. A képviselő-testület döntött arról, hogy idén 9.448.000 forinttal járul hozzá az alapítvány feladatellátáshoz, a támogatási összeget több részletben, negyedévente folyósítja számukra.

Emléktábla Dr. Zeőke Szőke Pálnak

A képviselő-testület döntött arról, hogy támogatja Dr. Zeőke Szőke Pál volt megyei főispán lányának Anderson Zeőke Esthernek a kérését arra vonatkozóan, hogy emléktábla őrizze Dr. Zeőke Szőke Pál emlékét. A bronz dombormű a volt Megyeháza Deák Ferenc u. 4. szám alatti bejárata mellett lesz elhelyezve a kihelyezéshez szükséges örökségvédelmi bejelentési eljárás lezárultát követően.

(Forrás: esztergom.hu)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szólj hozzá!

info@hidlap.hu

©  hidlap.hu — Minden jog fenntartva!